เงื่อนไขการให้บริการ

สำหรับท่านที่จองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ของเราท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางต่าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร สามารถทำผ่าน Call Center หมายเลข 02 – 269 6999 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 2 วัน สำหรับเที่ยวรถก่อนเวลา 12.00 น. และต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 1 วัน สำหรับเที่ยวรถหลังเวลา 12.00 น. โดยมีค่าบริการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางที่นั่งละ 80 บาท (ไม่รวมค่าบริการจุดชำระเงิน) บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่คืนส่วนต่างในกรณีเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่ราคาโดยสารต่ำกว่า และท่านต้องชำระส่วนต่างในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่มีราคาโดยสารสูงกว่า

3 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง ในกรณีท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง ท่านต้องแจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนด 90 วันนับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบไม่ระบุวันเดินทางไว้ หากไม่แจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนดดังกล่าวถือว่าท่่านสละสิทธิในการใช้บริการ และท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

4 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะภายในผู้ให้บริการเดินรถรายเดียวกันและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเที่ยวรถที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางภายในผู้ให้บริการเดินรถรายเดียวกันได้หากผู้ให้บริการเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการมีเส้นทางที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

5 การคืนตั๋วโดยสาร ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 2 วัน สำหรับเที่ยวรถก่อนเวลา 12.00 น. และต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 1 วัน สำหรับเที่ยวรถหลังเวลา 12.00 น. ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตู้เอทีเอ็ม และ จัสเพย์ จะมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และค่าดำเนินการโอน 50 บาท/ครั้ง โดยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และภายใน 3 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารอื่น ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทจะคืนเงินเข้าบัตรของท่าน โดยมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และ ค่าดำเนินการ 50 บาท/ครั้ง โดยเงินจะคืนเข้าบัตรภายใน 3-4 สัปดาห์ หากลูกค้ามีความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะมีค่าบริการ 50% จากราคาตั๋ว และค่าดำเนินการโอน 50 บาท/ครั้ง โดยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และภายใน 3 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารอื่น

6 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสาร เปิดให้บริการเฉพาะผู้ให้บริการเดินรถบางรายเท่านั้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการเดินรถที่เปิดให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสารได้ในขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร

7 ท่านตระหนักว่าท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการจองที่นั่งสำหรับการเดินทางและเพื่อยืนยันการจองที่นั่งนั้น รวมทั้งเพื่อการจัดหาและนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม